Mynediad Cyfrifol i Bawb

Ymatebwch i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru

‘Bwrw ymlaen â rheoli adnoddau naturiol Cymru un gynaliadwy’

Mae Dyfroedd Cymru – DC ym ymgyrchu ar gyfer deddfwriaeth sy’n corffori hawliau cyhoeddus i fynediad cyfrifol i ddyfroedd mewndirol yng Nghymru. Mae pobl sy’n ceisio hamddena ac ymlacio yn nyfroedd Cymru neu ar eu glannau yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol: nofwyr, cychwyr (di-fotor) cerddwyr, adarwyr, marchogion a ffotograffwyr. Mae ein hymateb i’r ymgynghoriad yn adlewyrchu’r ystod eang o bobl sy’n cael eu heffeithio gan gyfyngiadau ar fynediad cyhoeddus.

Mae Dyfroedd Cymru – DC yn llongyfarch Llywodraeth Cymru ar yr ymdrech a wnaed hyd yn hyn i brofi dewisiadau eraill ac eithrio deddfwriaeth, ac ystyriwn y cynigion hyn fel cam goleuedig ymlaen at gwrdd ag anghenion y cyhoedd am fyndediad. Serch hynny, pryderwn nad yw’r ddogfen yn gwneud yn hollol eglur natur yr hawliau newydd, tra’n ei gwneud yn glir y byddai mynediad i ddŵr ac ohono yn gyfyngedig.

Mae’r ddogfen ymgynghorol yn pwysleisio buddion iechyd “gweithgareddau stepen ddrws” ac mae dogfennaeth eang sy’n profi bod “gwellhâd dyfroedd gleision” ar gyfer strach a phwysau bywyd modern yn effeithiol: dywaid llawer o bobl bod “unrhywle ger y dŵr” yn lle da i fwrw amser o safon. Byddai pobl sy’n chwilio am hamdden awyr agored yn agos i’w cartrefi eu hunain o dan anfantais fawr, yn nhermau byw’n iach, pe na fyddent yn cael eu galluogi i fwynhau hamddena sy’n cwrdd â’u hanghenion mewn tirwedd sy’n gweddu i’w galluoedd.

Credwn fod llawer o’r cymhlethdod a’r faich weinyddol sydd wedi rhwystro cynnydd hyd yn hyn, yn tarfu o gyfyngiadau’r DdGGaHT ac mai’r model gorau ar gyfer “Hybu Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol ar Gyfer Cymru” yw deddfwriaeth gyflawn wedi’i seilio ar dybiaeth y rhoir mynediad ar sail côd ymddygiad stadudol i’w ddilyn gan bawb.